Spoergeskema

Sælgeroplysning ifm. energimærkning

Energimærkningen udføres efter reglerne i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og retsforskrifter. Loven er udstedt i medfør heraf og udgør den lovpligtige energimærkning som skal foreligge ved salg, udleje eller overdragelse af ejendommen.

EJENDOMSOPLYSNINGER

Dette skema benyttes i forbindelse med udførelsen af en energimærkning på ovenstående ejendom. Dette indebærer en elektronisk indberetning af energimærkningen til Energistyrelsen og udlevering af rapport for energimærkningen til rekvirenten.

Tilgængelige rum

En forudsætning for, at energikonsulenten kan udarbejde et korrekt energimærke er, at der er umiddelbar adgang til alle rum med adgangsvej. Dette omhandler fx loftrum, skunke, krybekælder og kælderrum.


TILLADELSE TIL BOREPRØVER - SKAL UDFYLDES

En tilladelse er væsentlig for ejendomme opført før 1980.

Jeg giver hermed tilladelse til, at energikonsulenten om nødvendigt må foretage boreprøver i bygningskonstruktionerne i ejendommen.

Tilladelse til boreprøver
Manglende udfyldelse af dette punkt betragtes som et nej.

En boreprøve er nødvendig såfremt isoleringsforhold i skjulte og utilgængelige bygningskonstruktioner ikke kan dokumenteres på anden vis. Selve boreprøven indebærer, at der bores et mindre hul i konstruktionen for at bestemme isoleringsstandarden. Borehullet placeres således, at det kan udbedres på en enkelt måde. I murværk bores hullet typisk i en mørtelfuge.

En manglende tilladelse medfører, at energikonsulenten er nødsaget til at benytte konservative skøn ved bestemmelsen af isoleringsforhold i skjulte og utilgængelige bygningskonstruktioner. Dette kan derved have en negativ påvirking på selve ejendommens energiklassificering, hvilket efterfølgende ikke kan holdes ansvarlig for.

Energikonsulenten foretager ikke en reetablering efter eventuelle boreprøver.


EJENDOMMENS KONSTRUKTIONER

Angiv de konstruktioner i ejendommen som du har kendskab til. Beskriv isoleringsforholdet og gerne med oplysninger om mængden og selve isoleringsmaterialet. Fx mineraluld, leca, flamingo eller skum.

Såfremt du ikke har kendskab til isoleringsforhold i en konstruktion skal rubrikken "Ved ikke" altid afkrydses.


Tag- og loftkonstruktioner / beskrivelse / placering


Vægkonstruktioner / beskrivelse / placering


Gulvkonstruktioner / beskrivelse / placering


EJENDOMMENS INSTALLATIONER

Angiv ejendommens installationer samt årstal for opsætning. Angiv desuden gerne et type / modelnummer. Undlad af udfylde punkterne, såfremt der ikke er kendskab til installationerne i ejendommen.


Varmeanlæg - Primær forsyning


Supplerende opvarmning


Fordelingsanlæg

Fordelingsanlæg: Afkrydsningsfelter

Produktion af varmt vand

Produktion af varmt vand: Afkrydsningsfelter

Vedvarende energi


Ventilation


Forbrugsoplysninger - Kun forbrug til opvarmning

Er opvarmning af ejendommen blevet suppleret med anden brændsel som brænde, energikoks eller lignende, skal forbruget og brændselstype angives. Kendes det nøjagtige forbrug ikke anføres blot et "ca." foran oplysningerne.

Primær forsyning

Supplerende forsyning

Antal beboere i den anførte periode


BEKRÆFTELSE AF OPLYSNINGER

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående oplysninger, og at evt. manglende oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport.

Forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende, og du skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning